HOMEPRIVACY VERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens Europese en Nederlandse wetgeving.

WIE IS BEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Jans Bos Tuinontwerp en Advies - Postkade 174 - 2977AG - Goudriaan - 0183-589198 - www.jansbos.nl - info@jansbos.nl 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons in dat kader persoonsgegevens verstrekt.
Uw persoonsgegevens worden tevens verwerkt zodat wij met u contact kunnen opnemen.
Met uw persoonsgegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan.

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten inzake de dienstverlening aan u,
dan wel indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

DERDEN
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

CONTACT 
Als u een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording.  

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken géén gebruik van cookies.

INZAGE, CORRECTIE, RECHT VAN VERZET, RECHT OP GEGEVENSWISSING
Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat,
kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
U kunt ons tevens altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

OPSLAG EN VERWIJDERING
Uw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor onze dienstverlening aan u of zolang als bij wet verplicht is.

KLACHTEN
Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, kunt u contact met ons opnemen.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@jansbos.nl

DSC06897

Jans Bos

J.Bos Tuinontwerp en Advies . Postkade 174 . 2977AG . Goudriaan . www.jansbos.nl . info@jansbos.nl

Jans Bos-Logo-%28final-4